Waxing

WAXING

Arm Pit Waxing $15/per arm

Eye Brow Waxing $10

Face Waxing/ Neck Waxing  $15

Full Face Wax $20

Arm Pit Waxing $15/per arm

Neck Waxing $ 20